O službách

Ponúkame poradenské a audítorské služby v oblasti:
Manažérskych systémov

Príprava k certifikácii systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001

Príprava k certifikácii systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001

Príprava k certifikácii systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
podľa normy ISO 45001

Príprava k certifikácii systému manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy ISO 27001

Príprava k certifikácii systému energetického manažérstva podľa normy ISO 50001

Príprava k certifikácii systému manažérstva bezpečnosti potravín podľa normy ISO 22000

Príprava k certifikácii systému manažérstva kvality pre automobilový priemysel podľa normy IATF 16949

Príprava k certifikácii správnej výrobnej praxe v kozmetike podľa normy ISO 22716

Zavedenie systému kritických bodov HACCP zaisťujúci zdravotnú nezávadnosť potravín

Implementácia požiadaviek nariadenia EP a Rady č. 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov - GDPR

Výkonu interných auditov

Výkon interných auditov systému manažérstva kvality (SMK)

Výkon interných auditov systému environmentálneho manažérstva (EMS)

Výkon interných auditov systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

Výkon interných auditov systému manažérstva bezpečnosti potravín (SMBP)

Výkon interných auditov systému manažérstva informačnej (SMIB)

Výkon interných auditov systému manažérstva kvality pre automobilový priemysel (IATF 16949)

Výkon interných auditov systému energetického manažérstva (EnMS)

Výkon interných auditov správnej výrobnej praxe (GMP)

Dohľad nad spracovaním osobných údajov

Doplnkové služby

Starostlivosť o zavedené manažérske systémy a ich aktualizácia

Aplikácia medzinárodných noriem ISO, nariadení EU a zákonov SR

Školenia v oblasti manažérskych systémov a súvisiacich štandardov

Pomoc pri výbere certifikačného orgánu

Správa / údržba internej dokumentácie manažérskych systémov klienta

Služby externého Manažéra kvality

Výkon Zodpovednej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov)