Priebeh prípravy

Systém spolupráce

Vstupný audit vo Vašej spoločnosti, ktorý zahŕňa:

                analýzu súčasného stavu systémov riadenia

                analýzu organizačných vzťahov a procesov

                analýzu infraštruktúry a technologického vybavenia

                analýzu dokumentov používaných v rámci spoločnosti.

Konzultácie so zástupcom spoločnosti povereným spoluprácou pri zavedení systému manažérstva podľa harmonogramu prispôsobenému jeho časovým možnostiam

Vypracovanie dokumentácie podľa požiadaviek zvolenej medzinárodnej normy a podľa právnych noriem vzťahujúcich na organizáciu. Konzultácie sú nevyhnutné pre získanie potrebných informácií o firme, aby štruktúra vypracovanej dokumentácie a jej obsah bol primeraný danej organizácii.

Metodické pokyny v oblasti implementácie požiadaviek normy do spoločnosti a konkrétne návrhy zlepšenia v oblasti riadenia záznamov a dokumentov vo firme

Vykonanie kvalifikovaného interného auditu s protokolom, ktorý je povinný pred certifikáciou spoločnosti.

Zaškolenie zamestnancov spoločnosti v oblasti novozavedeného systému riadenia a ich oboznámenie s povinnosťami so zameraním na kvalitatívnu stránku hlavných činností spoločnosti.

Osvedčenie o príprave k certifikácii, ktoré slúži v čase zavádzania systému riadenia do firmy ako dočasná náhrada certifikátu.

Pripravenosť organizácie k úspešnému absolvovaniu certifikačného auditu a získanie certifikátu u ktoréhokoľvek certifikačného orgánu.

Dĺžka trvania implementácie systému riadenia do firmy, v prípade, že je zaistená primeraná súčinnosť zo strany zákazníka, sa pohybuje v rozmedzí:

        3 až 5 mesiacov u malých a stredných firiem

        6 a viac u veľkých spoločností.

Udržiavanie zavedeného systému - po dohode so zákazníkom o spolupráci týkajúcej sa vykonania povinných ročných interných auditov, ktoré sú predovšetkým: prostriedkom na odhalenie slabých stránok spoločnosti a nezhôd v procesoch riadenia hlavných činností prostriedok odhalenia možností zlepšenia a stanovenie konkrétnych návrhov.

PRÍNOSY zavedenia manažérskych systémov

Výkon interných auditov systému manažérstva kvality (SMK)

Presná identifikácia procesov v organizácii a eliminácia neefektívnych.

Zvýšenie produktivity práce stanovením konkrétnych právomocí a zodpovedností pre každého pracovníka.

Prezentácia spoločnosti – Certifikát je doklad o tom, že organizácia je vo všetkých svojich činnostiach orientovaná na uspokojenie požiadaviek svojho zákazníka a na predchádzanie jeho očakávaní.

Zvýšenie konkurencieschopnosti organizácie hlavne vo výberových konaniach a pri získavaní verejných zákaziek, kde je certifikácia jednou zo základných podmienok účasti.

Zvýšenie spokojnosti zákazníkov

Zvýšenie exportných šancí

Úspora nákladov a lepšie nasadenie zdrojov

Zvýšená ochrana životného prostredia

Zvýšenie bezpečnosti práce a ochrana zdravia pracovníkov

Zvýšená akceptácia zo strany investorov, bánk a úradov

Zníženie dôb realizácie procesov

Minimalizácia režijných nákladov

Pripravenosť na obchodné a technické podmienky v EÚ

Kontrola dodávateľov

Väčšia dôvera zákazníkov